Algemene Voorwaarden Huur | Hoekbankstellen

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 1 juni 2022 en gelden met ingang van deze datum en zijn van
toepassing op de huurovereenkomst met Hoekbankstellen B.V.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  •  Aanbod/ aanbieding: voorstel door Hoekbankstellen aan de wederpartij/de Huurder tot het sluiten van een
   Huurovereenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of een aanbod op onze website.
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
   Herroepingsrecht.
  • Hoekbankstellen, we, ons of onze: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoekbankstellen gevestigd
   te 1511 JZ te Oostzaan aan de Ambacht 5 A, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 81271050.
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
   met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
  • Dienst(en): het verschaffen van het gebruiksrecht van een product aan de huurder gedurende
   een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de Bedenktijd af te
   zien van de Huurovereenkomst op afstand.
  • Huurovereenkomst: de tussen Hoekbankstellen en de huurder gesloten overeenkomst met het doel
   het huren van een product van Hoekbankstellen door de huurder;
  • Huurovereenkomst op afstand: een huurovereenkomst die tussen Hoekbankstellen en de
   huurder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op
   afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van
   de huurovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
   technieken voor communicatie op afstand.
  • De huurder, je, jij of jouw: de huurder en iedere afnemer die met Hoekbankstellen een
   Huurovereenkomst sluit.
  • Product(en), bestelling of het gehuurde: het product, bijv. de bank, , welke door Hoekbankstellen aan jou ter beschikking wordt gesteld gedurende de
   huurperiode.
  • Partijen: Hoekbankstellen en de huurder gezamenlijk.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij een product van Hoekbankstellen huurt.
  2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in
  deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is
  Hoekbankstellen gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare
  bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.

 

Artikel 3. Levertijd

De door Hoekbankstellen in het Aanbod gecommuniceerde levertijden, zijn altijd verwachte levertijden
en daarom indicatief. Aan deze levertijden kunnen door de huurder geen rechten worden
ontleend.

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
  een goede beoordeling van het aanbod door de huurder mogelijk te maken.
  3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hoekbankstellen niet.
  4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de huurder duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden

 

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt. Je
  kunt geen Huurovereenkomst sluiten met Hoekbankstellen indien je:
  – niet in Nederland woonachtig bent;
  – niet (langer) aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst voldoet; of
  – geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat, tenzij de
  bewindvoerder schriftelijk toestemming geeft.
  2. Elke huurovereenkomst wordt door Hoekbankstellen aangegaan onder de ontbindende voorwaarde
  dat Hoekbankstellen bevoegd is om de kredietwaardigheid van de huurder na te gaan, zulks in verband
  met de geldelijke nakoming van de huurovereenkomst. Mocht Hoekbankstellen van mening zijn, op
  redelijke gronden, dat de huurder niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Hoekbankstellen het recht
  om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Als van een dergelijke opschorting sprake
  is, dan laten wij dit zo snel mogelijk aan jou weten en bieden wij jou de mogelijkheid om
  zekerheid te stellen.
  3. Als je met ons een huurovereenkomst aangaat, ontvang je per e-mail een
  bevestiging hiervan. Hierop staat jouw unieke ordernummer vermeld. Indien je contact met ons opneemt,
  vermeldt dan altijd dit nummer.
  4. Op de bevestiging staat ook een verwachte leverweek of -dag vermeld. Dit is de
  week waarin wij verwachten het Product te kunnen (laten) leveren. Zodra wij ermee
  bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek
  afwijkt, brengen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 6. Huurperiode en vroegtijdige beëindiging

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de
  huurovereenkomst.
  2. Na afloop van deze periode wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd,
  tenzij huurder uiterlijk een maand voor afloop van de lopende huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven
  de huurovereenkomst niet te willen verlengen.
  Als de huurovereenkomst is verlengd hebben beide
  partijen het recht die huurovereenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met
  inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.
  3. Hoekbankstellen heeft het recht de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling
  tussentijds te beëindigen / te ontbinden als de huurder:
  · Een of meerdere bepalingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet
  behoorlijk nakomt;
  · Er 3 opeenvolgende betalingen niet of niet tijdig zijn voldaan. Dus u de betalingsverplichting uit de
  huurovereenkomst niet nakomt, ook niet nadat wij u hierop hebben gewezen.
  · Er in periode van 9 betalingstermijnen er 5 betalingen niet of niet tijdig zijn voldaan, ook niet nadat wij
  u hierop hebben gewezen.
  · Surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  · Onder curatele is of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over
  zijn/haar vermogen verliest;
  · d. Niet aan kan tonen het Product nog in bezit te hebben;
  · e. Voor of bij het aangaan van de huurovereenkomst onjuiste of onvolledig opgave
  heeft gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft
  verzwegen, welke van dien aard zijn Hoekbankstellen de huurovereenkomst niet of niet op
  dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indienzij van een en ander op de hoogte
  was geweest.
  4. Hoekbankstellen is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens beëindiging
  als bedoeld in dit artikel.
  5. De huurder werkt bij tussentijdse beëindiging mee aan retournering van het product en biedt
  Hoekbankstellen daartoe onmiddellijk gelegenheid. De kosten verbonden aan tussentijdse
  beëindiging op grond van dit artikel inclusief maar niet beperkt tot het transport komen
  voor rekening van de huurder, een en ander onverminderd het recht van Hoekbankstellen om volledige
  schadevergoeding van de huurder te vorderen.
  6. In het geval van overlijden van de huurder kan de huurovereenkomst per direct beëindigd
  worden mits de nabestaanden van de huurder Hoekbankstellen binnen één maand na overlijden op de
  hoogte stellen van het overlijden, Hoekbankstellen binnen twee weken na deze kennisgeving in de
  gelegenheid is gesteld het Product op te halen en alle openstaande betalingen inclusief de
  transportkosten door nabestaanden zijn voldaan.
  7. Indien de huurovereenkomst wordt ontbonden / tussentijds beëindigd op grond van artikel 6.3 bent u ons
  een schadevergoeding verschuldigd. Namelijk 80% van maandelijkse kosten, welke is overeengekomen in
  artikel 3 van de huurovereenkomst, over de resterende looptijd van de huurovereenkomst. Wij behouden ons
  het recht voor om de volledige schadevergoeding bij u in 1 vordering in rekening te brengen.

 

Artikel 7. Wijzigen en annuleren van je huurovereenkomst

 1. Indien je jouw huurovereenkomst wil wijzigen of annuleren, geef je dit zo spoedig
  mogelijk, in ieder geval uiterlijk vóór de (afgesproken) levering van het Product, door aan
  Hoekbankstellen.
  2. Als gevolg van een wijziging in de huurovereenkomst kan het zijn dat de verwachte
  levertijd wijzigt.
  3. In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde/ op maat gemaakte
  artikelen kan het zijn dat de order niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien
  je een dergelijke bestelling alsnog wil annuleren of wijzigen, kan Hoekbankstellen hiervoor
  annuleringskosten in rekening brengen.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. Als consument kun je de huurovereenkomst herroepen of annuleren binnen 14 dagen na
  totstandkoming van de huurovereenkomst middels het algemene herroepingsformulier
  Dit kun je doen door het algemene herroepingsformulier in te vullen of een e-mail te
  sturen naar [email protected] Je kunt hiervoor gebruik maken van
  het modelformulier op www.hoekbankstellen.nl
  2. Wanneer jij ervoor kiest dat het product binnen in het vorige lid genoemde termijn
  geleverd mag worden, dan kan het zijn dat de bezorger jou vraagt te tekenen dat jij afziet
  van jouw herroepingsrecht.
  3. Als het product is geleverd en je hebt geen afstand gedaan van jouw herroepingsrecht op
  de in de wet voorgeschreven wijze en je wil vervolgens toch de huurovereenkomst
  ontbinden, dan moet jij de kosten betalen voor het retour halen van het product.

 

Artikel 9. Huurprijs en betaling

 1. Je betaalt de overeengekomen huurprijs maandelijks door middel van een automatische
  incasso. Dit betekent dat wij elke maand het afgesproken termijnbedrag van jouw rekening
  afschrijven.
  2. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden
  genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de huurovereenkomst
  opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege
  worden opgelegd.
  3. Btw-verhogingen mogen wij direct aan jou doorbelasten.

 

Artikel 10. Levering van het gehuurde

 1. Wij leveren in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Producten
  worden geleverd op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Het product wordt geleverd door
  een door Hoekbankstellen of een door haar ingeschakelde bezorgdienst.
  2. Als het product op voorraad is, kun je direct bij het aangaan van de huurovereenkomst
  een aangeven wanneer het product geleverd wil hebben. Is het product niet op voorraad?
  Dan nemen wij contact met jou op voor het maken van een leverafspraak, zodra wij jouw
  bestelling hebben ontvangen. Nadat wij een afspraak met je hebben gemaakt, gaan
  we ervan uit dat we jou thuis aantreffen om het gehuurde in ontvangst te nemen.
  3. Als je een bankstel bestelt, wordt deze binnen drie weken
  gratis bij jou thuisbezorgd.
  4. Uiterlijk op de werkdag vóór de gemaakte leverafspraak ontvang je van ons een
  tijdsindicatie van de levering per e-mail en/of per sms.
  5. Indien je op de dag van levering verhinderd bent, geef je dit uiterlijk twee
  werkdagen vóór de afgesproken datum door aan Hoekbankstellen. Bij niet tijdige annulering
  van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas
  genoodzaakt hiervoor €50,00 kosten in rekening te brengen.
  6. Wij leveren het Product tot aan de deur in heel Nederland. Indien je een bankstel hebt
  besteld, bieden wij kosteloos de mogelijkheid om de bankstel bij jou thuis te monteren. Als de ondergrond
  niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het Product niet garanderen. Hoekbankstellen is niet verantwoordelijk
  wanneer de Producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die je in gedachte
  hebt.

 

Artikel 11. Bijzonderheden met betrekking tot de levering

 1. De huurder moet ervoor zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice of een door ons
  ingeschakelde externe transporteur het product komt leveren de doorgang vrij is van
  obstakels. Dit om schade te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede
  bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet
  mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor jouw rekening.
  2. Om de bezorging van jouw product(en) soepel te laten verlopen, willen wij je vragen ons
  te informeren indien:
  • Een vrachtwagen de woning niet kan bereiken;
  • Het trapgat niet ruim genoeg is om de Producten te kunnen leveren;
  • Er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van het
  Product.
  3. Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere
  omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of
  slaapkamer, is Hoekbankstellen niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan.
  4. Indien er voor de bezorging van jouw Product hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een
  steiger, (verhuis)lift of kraan, dien jij hiervoor te zorgen. Indien je dat wenst, kan Hoekbankstellen
  hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. Je dient er te allen tijde zelf voor
  te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.
  5. Onze bezorgservice levert jouw bestelling met inachtneming van alle wettelijke
  veiligheidsvoorschriften. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de bezorgers hun
  veiligheidsschoenen niet uit mogen doen en dat zij een steiger altijd op een stevige en
  veilige ondergrond (niet zijnde een plat dak) moeten plaatsen.

 

Artikel 12. Verplichtingen van de huurder

 1. Nadat jij het product in ontvangst hebt genomen, controleer je deze direct op eventuele
  schades. Als je twijfelt of het product wel goed is geleverd, wanneer het product duidelijk
  in slechte staat verkeerd of het product niet is wat jij hebt besteld, dan breng je Hoekbankstellen
  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Je kunt dit doen door middel van het
  contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch. Wij kunnen jouw klacht het
  snelst in behandeling nemen, wanneer je de klacht volledig en duidelijk omschrijft. Een
  goed, duidelijke foto van de schade helpt ons hierbij.
  2. De huurder gedraagt zich als goed lid. Je gaat zorgvuldig met het product om, onder andere
  door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te
  brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel
  optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
  3. Je volgt bij de aflevering en het gebruik van het product, alle instructies en
  onderhoudsadviezen van Hoekbankstellen op. Bij twijfel over de toepassing of gebruik neemt het
  lid contact op met Hoekbankstellen
  4. Je verricht zelf geen reparaties aan het product en/of laat daaraan geen reparaties
  verrichten door derden, tenzij Hoekbankstellen hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming
  heeft gegeven.
  5. Je verleent op eerste verzoek onverwijld toegang tot het product, zodat Hoekbankstellen de toestand
  daarvan kan inspecteren.
  6. Als je vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal
  en/of schade aan het product voordoet stelt jij Hoekbankstellen onmiddellijk daarvan. Zorg ervoor
  dat je dit in elk geval binnen 48 uur na het ontdekken ervan aan ons laat weten. Hetzelfde
  geldt, als het product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan
  enige andere omstandigheid of invloed, waarvan jij vermoedt of redelijkerwijze kan
  vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig
  schadelijk effect op het product kan hebben gehad.
  7. Hoekbankstellen is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product ontstaan door een te late
  melding.
  8. In geval van verlies van en/of schade aan het product als gevolg van diefstal en/of
  vandalisme moet je daarvan direct aangifte doen bij de politie. Van de politie ontvang je
  een proces-verbaal van aangifte. Direct nadat je aangifte hebt gedaan, moet je Hoekbankstellen een
  kopie van het proces-verbaal van aangifte verstrekken.
  9. Het door Hoekbankstellen aan de huurder ter beschikking gestelde product blijft eigendom van Hoekbankstellen.
  10. Je mag het product niet zonder onze toestemming verplaatsen naar een ander adres dan
  in de huurovereenkomst staat. Ga je bijvoorbeeld verhuizen? Geef dit dan tijdig aan ons
  door. Je mag het product ook niet aan iemand anders in gebruik geven. Als er iemand een
  nachtje komt logeren, dan mag deze vanzelfsprekend wel gebruik maken van het product.
  11. Je mag het product niet aan iemand anders (onder)verhuren. Ook mag je het product niet
  verkopen of in eigendom geven aan iemand anders. Als laatste mag je het product niet
  met een beperkt recht te bezwaren.
  12. Je bent verplicht om een adreswijzing binnen 14 dagen aan ons door te geven.
  13. Bij het niet naleven van deze verplichtingen is Hoekbankstellen, onverminderd haar overige
  rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde
  gerechtigd het product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt. Eventuele
  kosten hiervoor komen volledig voor rekening en risico van de huurder.

 

Artikel 13. (Niet tijdige) betaling

 1. De betaling van de eerste huurtermijn wordt voldaan bij de levering van het product. De afschrijving van de
  tweede huurtermijn geschiedt op of omstreeks de 25e dag van de eerste maand nadat de order geleverd is.
  Betaling van de vervolgtermijnen geschiedt maandelijks op of omstreeks de 25e bij
  vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor de huurder aan Hoekbankstellen toestemming
  geeft.
  2. Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand.
  3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de huurder van
  rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. De huurder is
  vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
  van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
  Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd.
  4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Hoekbankstellen maakt ter verkrijging van voldoening – zowel
  in als buiten rechte – komen vanaf het moment dat de huurder in verzuim is voor rekening van
  de huurder.
  5. Bij niet-nakoming van de huurovereenkomst komen alle door Hoekbankstellen gemaakte redelijke
  kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van het
  lid. De huurder is in dit geval een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het
  openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de
  werkelijk door Hoekbankstellen gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen
  deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voorts is Hoekbankstellen bevoegd alle
  werkzaamheden voor de huurder, waaronder het verstrekken van informatie aan de huurder, op te
  schorten zolang Hoekbankstellen geen volledige betaling heeft ontvangen.
  6. Alle aan de huurder in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding
  worden voldaan. De huurder is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde
  ook.

 

 

Artikel 14. Garantie

 1. Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout herstellen wij het daaruit
  voortvloeiende defect volgens de garantievoorwaarden neergelegd in dit artikel. De
  garantie geldt enkel voor de huurder met wie wij een huurovereenkomst hebben afgesloten.
  2. De garantietermijn gaat in op de dag van de levering van jouw bestelling.
  3. Nadat je het defect hebt geconstateerd, kun je een garantieaanvraag indienen bij de
  afdeling Klantenservice ([email protected] of via ons contactformulier).
  4. Indien Hoekbankstellen het gebrek niet kan herstellen, mogen wij het product vervangen door
  hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een
  gelijkwaardig product.
  5. Uitgesloten van garantie zijn:
  • defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal
  huishoudelijk gebruik van het bankstel;
  • defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of
  onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door Hoekbankstellen of in diens opdracht zijn
  verricht;
  • defecten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage;
  • verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout, voor
  zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is,
  of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn
  aan de gebruikte materialen;
  • een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal
  gebruik van banken een acceptabel verschijnsel;
  – toegestane afwijking van de opgegeven dikte: 10 mm.
  6. Bij het tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurder, heeft Hoekbankstellen
  het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.
  7. Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij de huurder uitgevoerd.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Hoekbankstellen uit hoofde van de huurovereenkomst is uitdrukkelijk
  beperkt tot de in het vorige artikel omschreven 100 nachten proefslapen en de
  garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm
  dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.
  2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Hoekbankstellen slechts uitsluitend aansprakelijk
  voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de
  huurovereenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot
  maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per
  jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd
  wordt als één gebeurtenis en indien en voor zo ver de huurder aantoont dat sprake is van
  opzet of grove nalatigheid van Hoekbankstellen.
  3. Hoekbankstellen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  4. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Hoekbankstellen moeten zo spoedig
  mogelijk schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Het recht op schadevergoeding
  vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect
  voortvloeit.
  5. Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade)
  is beschadigd of verloren gegaan, is de huurder aansprakelijk voor de kosten die Hoekbankstellen moet
  maken om het Product te repareren of te vervangen.

 

Artikel 16. Teruggave bij beëindiging Overeenkomst

Bij beëindiging van de huurovereenkomst heeft Hoekbankstellen het recht het product op te halen en
geeft de huurder Hoekbankstellen toegang tot het product in goede, oorspronkelijke, schone en complete
staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.

 

Artikel 17. Derdenbeding bij Gebruik

 1. De huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het
  eigendom van het product en de huurovereenkomst bij een derde kan (komen te)
  berusten of dat het product kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid
  van de betaling van al hetgeen deze derde van Hoekbankstellen te vorderen heeft of te eniger
  tijd te vorderen mocht hebben.
  2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de huurder het
  Product op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de huurder zich daarbij op enig
  retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte
  van het Product zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Club
  9 jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de huurovereenkomst van
  rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te
  geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
  3. Indien de derde eigenaar is van het Product (of als voormalig pandhouder het eigendom
  heeft verkregen) en de derde de huurovereenkomst zou willen continueren, stemt de huurder
  in met overdracht van de huurovereenkomst van Hoekbankstellen naar derde en is de huurder verplicht
  om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor
  de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende
  condities.
  4. Voor zover de huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de huurovereenkomst
  tussen Hoekbankstellen en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen
  partijen uitgesloten. In dat geval blijft, indien wenselijk, ook na verkoop van het Product
  door Hoekbankstellen aan de derde, gevolgd door de huurovereenkomst tussen Hoekbankstellen en de
  derde, de huurovereenkomst tussen Hoekbankstellen en de huurder van kracht.
  5. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch door Hoekbankstellen, noch door de huurder worden
  herroepen.

 

Artikel 18. Overige bepalingen

 1. De huurder mag rechten onder deze huurovereenkomst niet aan derden overdragen zonder
  de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoekbankstellen.
  2. Hoekbankstellen is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien klant
  deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen één maand na
  aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Hoekbankstellen aan te geven.
  3. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake
  van de huurovereenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen en
  bijlagen mochten opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde
  rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 19. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 1. Passage AVG (bij gebruik consumentendata)
  ‘Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data
  Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw
  kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en
  contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw
  persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

 

Bezorgen en afhalen

Heel snel in huis

Heel veel voorraad

Eigen fabriek

De waardering van hoekbankstellen.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.4/10 gebaseerd op 1010 reviews.
Call Now ButtonBel ons!