bankstelcombinaties-online-brochure

Algemene voorwaarden
Hoekbankstellen.nl

Algemene Voorwaarden Huur | Hoekbankstellen.nl B.V. 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 11 januari 2023 en gelden met ingang van deze datum en zijn  van toepassing op de huurovereenkomst met Hoekbankstellen.nl B.V. 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Aanbod/ aanbieding: voorstel door Hoekbankstellen aan de wederpartij/de Huurder tot het sluiten van een Huurovereenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of een aanbod op onze website. 
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
 • Hoekbankstellen, we, ons of onze: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Hoekbankstellen.nl B.V. gevestigd te 1511 JZ te Oostzaan aan de Ambacht 5 A, geregistreerd in het  handelsregister onder nummer 88453316. 
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 
 • Dienst(en): het verschaffen van het gebruiksrecht van een product aan de huurder gedurende een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding. 
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Huurovereenkomst op afstand. 
 • Huurovereenkomst: de tussen Hoekbankstellen en de huurder gesloten overeenkomst met het doel het huren van een product van Hoekbankstellen door de huurder; 
 • Huurovereenkomst op afstand: een huurovereenkomst die tussen Hoekbankstellen en de huurder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de huurovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • De huurder, je, jij of jouw: de huurder en iedere afnemer die met Hoekbankstellen een Huurovereenkomst sluit. 
 • Product(en), bestelling of het gehuurde: het product, bijv. de bank, de tafel of de stoel, welke door Hoekbankstellen aan jou ter beschikking wordt gesteld gedurende de huurperiode.
 • Partijen: Hoekbankstellen en de huurder gezamenlijk. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij een product van Hoekbankstellen huurt. 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is Hoekbankstellen gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan. 

Artikel 3. Levertijd 

De door Hoekbankstellen in het Aanbod gecommuniceerde levertijden, zijn altijd verwachte levertijden en daarom indicatief. Aan deze levertijden kunnen door de huurder geen rechten worden ontleend. 

Artikel 4. Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de huurder mogelijk te maken. 
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hoekbankstellen niet. 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de huurder duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt. Je kunt geen Huurovereenkomst sluiten met Hoekbankstellen indien je: 

– niet in Nederland woonachtig bent; 

– niet (langer) aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst voldoet; of – geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat, tenzij de bewindvoerder schriftelijk toestemming geeft. 

– 70 jaar of ouder bent.

 1. Elke huurovereenkomst wordt door Hoekbankstellen aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Hoekbankstellen bevoegd is om de kredietwaardigheid van de huurder na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de huurovereenkomst. Mocht Hoekbankstellen van mening zijn, op redelijke gronden, dat de huurder niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Hoekbankstellen het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Als van een dergelijke opschorting sprake is, dan laten wij dit zo snel mogelijk aan jou weten en bieden wij jou de mogelijkheid om zekerheid te stellen. 
 2. Als je met ons een huurovereenkomst aangaat, ontvang je per e-mail een bevestiging hiervan. Hierop staat jouw unieke ordernummer vermeld. Indien je contact met ons opneemt,  vermeldt dan altijd dit nummer.
 1. Op de bevestiging staat ook een verwachte leverweek of -dag vermeld. Dit is de week waarin wij verwachten het Product te kunnen (laten) leveren. Zodra wij ermee bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Artikel 6. Huurperiode en vroegtijdige beëindiging / ontbinding van de (huur)overeenkomst 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de huurovereenkomst. 

 1. Na afloop van deze periode wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij huurder uiterlijk een maand voor afloop van de lopende huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven  de huurovereenkomst niet te willen verlengen. 

Als de huurovereenkomst is verlengd hebben beide partijen het recht die huurovereenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. 

 1. Hoekbankstellen heeft het recht de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen / te ontbinden als de huurder: 

Een of meerdere bepalingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; 

Er 3 opeenvolgende betalingen niet of niet tijdig zijn voldaan. Dus u de betalingsverplichting uit de  huurovereenkomst niet nakomt, ook niet nadat wij u hierop hebben gewezen. 

Er in periode van 9 betalingstermijnen er 5 betalingen niet of niet tijdig zijn voldaan, ook niet nadat wij  u hierop hebben gewezen. 

Surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard; 

Onder curatele is of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest; 

d. Niet aan kan tonen het Product nog in bezit te hebben; 

e. Voor of bij het aangaan van de huurovereenkomst onjuiste of onvolledig opgave heeft gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, welke van dien aard zijn Hoekbankstellen de huurovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indienzij van een en ander op de hoogte was geweest. 

 1. Hoekbankstellen is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel. 
 2. De huurder werkt bij tussentijdse beëindiging mee aan retournering van het product en biedt Hoekbankstellen daartoe onmiddellijk gelegenheid. De kosten verbonden aan tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel inclusief maar niet beperkt tot het transport komen voor rekening van de huurder, een en ander onverminderd het recht van Hoekbankstellen om volledige schadevergoeding van de huurder te vorderen.
 3. In het geval van overlijden van de huurder kan de huurovereenkomst per direct beëindigd worden mits de nabestaanden van de huurder Hoekbankstellen binnen één maand na overlijden op de hoogte stellen van het overlijden, Hoekbankstellen binnen twee weken na deze kennisgeving in de gelegenheid is gesteld het Product op te halen en alle openstaande betalingen inclusief de transportkosten door nabestaanden zijn voldaan. 
 4. Indien de huurovereenkomst wordt ontbonden / tussentijds beëindigd op grond van artikel 6.3 bent u ons  een schadevergoeding verschuldigd. Namelijk 80% van maandelijkse kosten, welke is overeengekomen in  artikel 3 van de huurovereenkomst, over de resterende looptijd van de huurovereenkomst. Wij behouden ons  het recht voor om de volledige schadevergoeding bij u in 1 vordering in rekening te brengen. 

Artikel 7. Wijzigen en annuleren van je huurovereenkomst 

 1. Indien je jouw huurovereenkomst wil wijzigen of annuleren, geef je dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk vóór de (afgesproken) levering van het Product, door aan Hoekbankstellen. 
 2. Als gevolg van een wijziging in de huurovereenkomst kan het zijn dat de verwachte levertijd wijzigt. 
 3. In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde/ op maat gemaakte artikelen kan het zijn dat de order niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je een dergelijke bestelling alsnog wil annuleren of wijzigen, kan Hoekbankstellen hiervoor annuleringskosten in rekening brengen. 

Artikel 8. Herroepingsrecht 

 1. Als consument kun je de huurovereenkomst herroepen of annuleren binnen 14 dagen na totstandkoming van de huurovereenkomst middels het algemene herroepingsformulier Dit kun je doen door het algemene herroepingsformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar [email protected]. Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier op www.Hoekbankstellen.nl
 1. Wanneer jij ervoor kiest dat het product binnen in het vorige lid genoemde termijn geleverd mag worden, dan kan het zijn dat de bezorger jou vraagt te tekenen dat jij afziet van jouw herroepingsrecht. 
 2. Als het product is geleverd en je hebt geen afstand gedaan van jouw herroepingsrecht op de in de wet voorgeschreven wijze en je wil vervolgens toch de huurovereenkomst ontbinden, dan moet jij de kosten betalen voor het retour halen van het product.Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9. Huurprijs en betaling 

 1. Huurder betaalt de overeengekomen huurprijs maandelijks door middel van een automatische incasso. Dit betekent dat wij elke maand het afgesproken termijnbedrag van jouw rekening afschrijven. 
 2. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de huurovereenkomst opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
 3. Hoekbankstellen heeft het recht om de huurprijzen jaarlijks te indexeren op basis van het inflatiecijfer voor  de consumentenprijzen, de brandstofprijzen en de loonontwikkeling. Het indexeringspercentage wordt  éénmaal per jaar door Hoekbankstellen vastgesteld. 
 4. BTW-verhogingen zullen direct door Hoekbankstellen aan Huurder worden doorbelast. 

Artikel 10. Levering van het gehuurde 

 1. Wij leveren in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Producten worden geleverd op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Het product wordt geleverd door Hoekbankstellen of een door haar ingeschakelde bezorgdienst. Kleine producten, zoals een Kussen of lamp, worden per pakketpost verstuurd. 
 2. Als het product op voorraad is, kun je direct bij het aangaan van de huurovereenkomst een aangeven wanneer het product geleverd wil hebben. Is het product niet op voorraad? Dan nemen wij contact met jou op voor het maken van een leverafspraak, zodra wij jouw bestelling hebben ontvangen. Nadat wij een afspraak met je hebben gemaakt, gaan we ervan uit dat we jou thuis aantreffen om het gehuurde in ontvangst te nemen.
 1. Als je een matras voor 12:00 uur bestelt van maandag tot en met vrijdag, dan ontvang je je bestelling de volgende werkdag, mits de door jouw bestelde producten op voorraad zijn. Als de producten niet op voorraad zijn, dan brengen we je hiervan op de hoogte. Als je een boxspring bestelt, wordt deze binnen drie weken gratis bij jou thuisbezorgd.
 1. Uiterlijk op de werkdag vóór de gemaakte leverafspraak ontvang je van ons een tijdsindicatie van de levering per e-mail en/of per sms.
 1. Indien je op de dag van levering verhinderd bent, geef je dit uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken datum door aan Hoekbankstellen. Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor €125,00 exclusief 21% btw aan kosten in rekening te brengen. 6. Wij leveren het Product tot aan de deur in heel Nederland. Indien je een boxspring hebt besteld, bieden wij kosteloos de mogelijkheid om de boxspring bij jou thuis te monteren. Als de ondergrond  niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het Product niet garanderen. Hoekbankstellen is niet verantwoordelijk  wanneer de Producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die je in gedachte  hebt.

Artikel 11. Bijzonderheden met betrekking tot de levering 

 1. De huurder moet ervoor zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice of een door ons ingeschakelde externe transporteur het product komt leveren de doorgang vrij is van obstakels. Dit om schade te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor jouw rekening. 2. Om de bezorging van jouw product(en) soepel te laten verlopen, willen wij je vragen ons te informeren indien:
 • Een vrachtwagen de woning niet kan bereiken; 
 • Het trapgat niet ruim genoeg is om de Producten te kunnen leveren; 
 • Er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van het Product. 
 1. Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer, is Hoekbankstellen niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan. 4. Indien er voor de bezorging van jouw Product hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een steiger, (verhuis)lift of kraan, dien jij hiervoor te zorgen. Indien je dat wenst, kan Hoekbankstellen hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. Je dient er te allen tijde zelf voor te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.
 1. Onze bezorgservice levert jouw bestelling met inachtneming van alle wettelijke veiligheidsvoorschriften. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de bezorgers hun veiligheidsschoenen niet uit mogen doen en dat zij een steiger altijd op een stevige en veilige ondergrond (niet zijnde een plat dak) moeten plaatsen.

Artikel 12. Verplichtingen van de huurder 

 1. Nadat jij het product in ontvangst hebt genomen, controleer je deze direct op eventuele schades. Als je twijfelt of het product wel goed is geleverd, wanneer het product duidelijk in slechte staat verkeerd of het product niet is wat jij hebt besteld, dan breng je Hoekbankstellen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Je kunt dit doen door middel van het contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch. Wij kunnen jouw klacht het snelst in behandeling nemen, wanneer je de klacht volledig en duidelijk omschrijft. Een goed, duidelijke foto van de schade helpt ons hierbij.
 1. De huurder gedraagt zich als goed lid. Je gaat zorgvuldig met het product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
 1. Je volgt bij de aflevering en het gebruik van het product, alle instructies en onderhoudsadviezen van Hoekbankstellen op. Bij twijfel over de toepassing of gebruik neemt het lid contact op met Hoekbankstellen
 1. Je verricht zelf geen reparaties aan het product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten door derden, tenzij Hoekbankstellen hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 1. Je verleent op eerste verzoek onverwijld toegang tot het product, zodat Hoekbankstellen de toestand daarvan kan inspecteren. 
 2. Als je vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het product voordoet stelt jij Hoekbankstellen onmiddellijk daarvan. Zorg ervoor dat je dit in elk geval binnen 48 uur na het ontdekken ervan aan ons laat weten. Hetzelfde geldt, als het product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan jij vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het product kan hebben gehad. 
 3. Hoekbankstellen is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product ontstaan door een te late melding. 
 4. In geval van verlies van en/of schade aan het product als gevolg van diefstal en/of vandalisme moet je daarvan direct aangifte doen bij de politie. Van de politie ontvang je een proces-verbaal van aangifte. Direct nadat je aangifte hebt gedaan, moet je Hoekbankstellen een kopie van het proces-verbaal van aangifte verstrekken. 
 5. Het door Hoekbankstellen aan de huurder ter beschikking gestelde product blijft eigendom van  Hoekbankstellen. 
 6. Je mag het product niet zonder onze toestemming verplaatsen naar een ander adres dan in de huurovereenkomst staat. Ga je bijvoorbeeld verhuizen? Geef dit dan tijdig aan ons door. Je mag het product ook niet aan iemand anders in gebruik geven. Als er iemand een nachtje komt logeren, dan mag deze vanzelfsprekend wel gebruik maken van het product. 11. Je mag het product niet aan iemand anders (onder)verhuren. Ook mag je het product niet verkopen of in eigendom geven aan iemand anders. Als laatste mag je het product niet met een beperkt recht te bezwaren. 
 7. Je bent verplicht om een adreswijzing binnen 14 dagen aan ons door te geven. 
 8. Bij het niet naleven van deze verplichtingen is Hoekbankstellen, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt. Eventuele kosten hiervoor komen volledig voor rekening en risico van de huurder. 

Artikel 13. (Niet tijdige) betaling 

 1. De betaling van de eerste huurtermijn wordt voldaan bij de levering van het product. De afschrijving van de  tweede huurtermijn geschiedt op of omstreeks de 25e dag van de eerste maand nadat de order geleverd is. Betaling van de vervolgtermijnen geschiedt maandelijks op of omstreeks de 25e bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor de huurder aan Hoekbankstellen toestemming geeft.
 1. Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand. 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. De huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd. 
 2. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Hoekbankstellen maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf het moment dat de huurder in verzuim is voor rekening van de huurder. 
 3. Bij niet-nakoming van de huurovereenkomst komen alle door Hoekbankstellen gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van het lid. De huurder is in dit geval een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door Hoekbankstellen gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voorts is Hoekbankstellen bevoegd alle werkzaamheden voor de huurder, waaronder het verstrekken van informatie aan de huurder, op te schorten zolang Hoekbankstellen geen volledige betaling heeft ontvangen.
 4. Alle aan de huurder in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De huurder is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook. 

Artikel 14. Garantie 

 1. Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens de garantievoorwaarden neergelegd in dit artikel. De garantie geldt enkel voor de huurder met wie wij een huurovereenkomst hebben afgesloten. 2. De garantietermijn gaat in op de dag van de levering van jouw bestelling.
 1. Nadat je het defect hebt geconstateerd, kun je een garantieaanvraag indienen bij de afdeling Klantenservice ([email protected] of via ons contactformulier). 
 2. Indien Hoekbankstellen het gebrek niet kan herstellen, mogen wij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product. 
 3. Uitgesloten van garantie zijn: 
 • defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van het matras;
 • defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door Hoekbankstellen of in diens opdracht zijn verricht; 
 • defecten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage; 
 • verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen; 
 1. Bij het tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurder, heeft Hoekbankstellen het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten. 
 2. Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij de huurder uitgevoerd.

   

  Artikel 15. Klachtenregeling
  Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

 1. Hoekbankstellen is slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de huurovereenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis en indien en voor zo ver de huurder aantoont dat sprake is van opzet of grove nalatigheid van Hoekbankstellen.
 1. Hoekbankstellen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 2. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Hoekbankstellen moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt 3 (drie) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 1. Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is de huurder aansprakelijk voor de kosten die Hoekbankstellen moet maken om het Product te repareren of te vervangen. 

Artikel 17. Teruggave bij beëindiging Overeenkomst 

Bij beëindiging van de huurovereenkomst heeft Hoekbankstellen het recht het product op te halen en geeft de huurder Hoekbankstellen toegang tot het product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires. 

Artikel 18. Derdenbeding bij Gebruik 

 1. De huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het product en de huurovereenkomst bij een derde kan (komen te) berusten of dat het product kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Hoekbankstellen te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben.
 1. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de huurder het Product op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het Product zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Verhuurder jegens de  derde. Als gevolg van deze opeising wordt de huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 1. Indien de derde eigenaar is van het Product (of als voormalig pandhouder het eigendom heeft verkregen) en de derde de huurovereenkomst zou willen continueren, stemt de huurder in met overdracht van de huurovereenkomst van Hoekbankstellen naar derde en is de huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
 1. Voor zover de huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de huurovereenkomst tussen Hoekbankstellen en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft, indien wenselijk, ook na verkoop van het Product door Hoekbankstellen aan de derde, gevolgd door de huurovereenkomst tussen Hoekbankstellen en de derde, de huurovereenkomst tussen Hoekbankstellen en de huurder van kracht. 
 2. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch door Hoekbankstellen, noch door de huurder worden herroepen.

Artikel 19. Overige bepalingen 

 1. De huurder mag rechten onder deze huurovereenkomst niet aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoekbankstellen. 
 2. Hoekbankstellen zal gerechtigd zijn de eigendom van het Product en de voor hem uit de huurovereenkomst  c.a. voortvloeiende rechten en verplichtingen, alsmede de gehele daaruit voortvloeiende rechtsverhouding,  aan derden over te dragen. Door ondertekening van de huurovereenkomst verleent de Huurder bij voorbaat  aan Hoekbankstellen de daarvoor vereiste toestemming of medewerking.  
 3. Hoekbankstellen is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien klant deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen één maand na aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Hoekbankstellen aan te geven. 4. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van de huurovereenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen en bijlagen mochten opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
Bel ons!